#دنیای رنگی| ویکی پدیا فارسی

#دنیای رنگی

 

+وقتایی که پالت رنگامو میشورم زیر شیر آب اون فوران رنگارو دوست دارم

دنیای رنگی رنگیا..که اگر همین رنگا کشف نمیشد چقدر زشت بود سر تا پای ما آدما

پرشور بودن رنگا رو میشه موقع شستن پالت رنگ فهمید بادست انگاری همو هُل میدن که

پرتاب شن به سمت بیرون، و چقدر حس قشنگیه شستن پالت رنگام (: